Enter song title:

Wednesday, October 31, 2007

Nan sa-ra-ngi bu-yo-do / moth-bonunche jinajyu
nan sarangin-gol arado / taruniru-mul pu-chigo
nan sarangi dull-yo-do / moth-durunche ji-najyu
ne urumul to-phur-yo / khun soriro unnunde

sarangi / ne sarangi kuroh-kedo / na-ppun-gayo
sarang-hamyon tadul / haeng-bo-khan-de / naman u-neyo
negeman / we negeman / iroh-kedo a-phun-go-jyu
mwo-dun po-ril-tende / i sarang-man / horag-dwen-damyon

Nan sa-ra-ngi a-pha-do / mong-dunche-ro sarayo
nun-mullo sshiso-gado / na achi-chil anhnunde

sarangi / ne sarangi / kuroh-kedo na-ppungayo
sarang-hamyon tadul / heng-bo-khan-de / naman u-neyo
negeman / we negeman / iroh-kedu aphunkojyu
mwodun poril-tende / i sarang-man / horag-dwendamyon

sojunghan gosun modudul / tonanun god ga-thaso
ilh-ki shi-rhoso / ne mam sum-gyowa-chiman

kude palgun / biche naye nuni / moro-boryodu
Sarange / chehan mame / a-phum-mani tohegado
Chugulmankhum / aphun i sara-nghae / nega sanikka

Music Video of Guraedo Sarangida (A Love to Kill and Goong)


Enter your email address: